Nøgletal i 5 år

Pensionskassen for Farmakonomer bringer her sine nøgletal i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for livsforsikringsselskaber og pensionskasser. Under tabellen finder du ordforklaring på begreberne.

2016 2015 2014 2013 2012
Afkastnøgletal:
Afkast før pensionsafkastskat i % 6,56 2,28 9,74 5,38 9,10
Omkostningsnøgletal:
Omkostningsprocent af bidrag i % 4,16 4,16 3,84 4,44 4,71
Omkostningsprocent af hensættelser i % 0,10 0,10 0,09 0,11 0,12
Omkostning pr. medlem i kr. 1044 1027 968 1113 1204
Omkostningsresultat i % 0,10 0,10 0,14 0,11 0,11
Pensionsrisikoresultat i % 0,17 -0,08 0,01 -0,26 0,24
Konsolideringsnøgletal:
Bonusgrad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Egenkapitalgrad i % 16,80 16,45 18,52 14,66 14,76
Overdækningsgrad i % 11,65 13,25 14,68 11,34 11,27
Solvensdækning 326 514 482 442 423
Forretningsnøgletal:
Egenkapitalforrentning før skat i % 12,29 -11,05 30,19 14,28 36,06
Egenkapitalforrentning efter skat i %  10,73 -7,88 25,92 13,23 20,23
Forrentning af pensionsmæssige 
hensættelser før skat i %
6,50 3,87 6,74 4,04 5,84

Hvad betyder ordene?

Afkast før pensionsafkastskat viser størrelsen på afkast før skat, som er 15,3 %.

Omkostningsprocent af bidrag viser omkostningernes størrelse målt i procent af medlemmerne indbetalinger, hvis bidragene var eneste kilde til dækning af omkostningerne.

Omkostningsprocent af hensættelser angiver hvor meget pensionskassens forrentningsevne ville blive nedsat, hvis afkastet var den eneste kilde til at dække omkostningerne.

Omkostning pr. medlem i kr. viser, hvor meget det enkelte medlem skulle betale, hvis omkostningerne var ligeligt fordelt mellem alle.

Omkostningsresultat er et udtryk for, om bidraget til omkostninger overstiger de afholdte omkostninger. Når der er overskud på den konto, bliver det ført tilbage til medlemmernes bonuskonti.

Pensionsrisikoresultat er et udtryk for balancen mellem det afsatte og det forbrugte beløb til eksempelvis invalidepensioner. Når det er positivt har pensionskassen brugt mindre end budgetteret.

Egenkapitalgrad udtrykker størrelse på egenkapitalen i % i forhold til tidligere års samlede hensættelser.

Solvensdækning er et udtryk for, hvor solid pensionskessen er i % i forhold til de solvenskrav, der stilles i lovgivningen for finansielle virksomheder. Solvenskravene er ændret i 2016 og det forklarer en del af forskellen fra 2015 til 2016.

Egenkapitalforretning før og efter skat viser årets resultat før og efter skat i % af egenkapitalen.

Forrentning af pensionsmæssige hensættelser før skat i % udtrykker medlemmernes andel af årets realiserede resultat før skat i % af de gennemsnitlige hensættelser til pensioner.