Generalforsamling 2016

Den ordinære generalforsamling 2016 fandt sted onsdag den 27. april kl. 19.00. Generalforsamlingen blev holdt i IDA mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. 

Dagsorden i følge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af den af bestyrelsen, direktøren og revisionen underskrevne årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
5. Pensionskassens lønpolitik
6. Indkomne forslag  
(Jf. § 4 stk. 5 i vedtægterne skal forslag være pensionskassen i hænde senest 2 uger før
den ordinære generalforsamling, dvs onsdag den 13. april 2016. Indkomme forslag vil fremgå på pensionskassens hjemmeside)
7. Meddelelse om udpegede bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (i lige år), på valg er:
Christina Durinck (modtager genvalg)
Anni Helbo (modtager genvalg)
Lisa Wieweg Rosendahl (modtager genvalg) 
9. Valg af revisor
10. Stedet for næste års generalforsamling
11. Eventuelt

Forslag til ændring af vedtægterne

Bestyrelsen stiller et enkelt ændringsforslag til vedtægterne på generalforsamlingen 2016, og det drejer sig om bestyrelsens beslutningsdygtighed og vedtægternes §8 stk. 4, som ændres:  

Fra:
"Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, heraf 1 medlem, der er udpeget af Danmarks Apotekerforening, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende."

Til:
”Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, heraf 1 medlem, der er udpeget af Danmarks Apotekerforening, og 1 medlem, der er valgt af generalforsamlingen af og blandt pensionskassens medlemmer, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende”.

Begrundelsen for forslaget er, at Farmakonomforeningen har udpeget en formand, der ikke er farmakonom. Forslaget skal rent formelt sikre, at der på bestyrelsesmøder altid skal være både en apoteker og en farmakonom til stede, for at bestyrelsen er beslutningsdygtig.

Forslag fra et medlem

Generalforsamlingen 2016 skal desuden tage stilling til et forslag fra et medlem:

"Det foreslås at genoverveje beslutningen om lade et amerikansk formueforvaltningsfirma varetage farmakonomernes pensionsopsparinger."

Seneste frist for indsendelse af forslag var 13. april 2016.

Nyhedsreferat fra 2016-generalforsamlingen

Her finder du nyhedsreferatet fra 2016-generalforsamlingen: Kampvalg og debat om Black Rock på generalforsamlingen

Det fuldstændige referat af generalforsamlingen 2016

Her kan du læse det fuldstændige referat fra generalforsamlingen som pdf. 
Som supplement til referatet se også illustrationer til regnskab og investeringer