Forside / Om os / Nyheder / 2016 / Pensionskunder har fået større beskyttelse

Pensionskunder har fået større beskyttelse

Som medlem af Pensionskassen for Farmakonomer har du fra årsskiftet 2016 fået større forbrugerbeskyttelse og større sikkerhed for din opsparing. – For denne pensionskasse er den største ændring de formelle krav, siger pensionskassens nye risikoansvarlige aktuar Carsten Niemann, om de nye Solvens II regler.

De såkaldte Solvens II regler gælder nu for alle pensionskasser, pensionsselskaber og forsikringsselskaber i EU som følge af et direktiv, der har været mange år undervejs. Kravene er blevet udmøntet i en dansk bekendtgørelse, som har fastlagt nye, formelle nøglefunktioner og ansvarsområder fra årsskiftet 2016.

Formålet er at give pensionskunder og forsikringskunder en bedre forbrugerbeskyttelse.
Pensionskassen skal udpege ansvarlige for fire definerede områder:

• Risikostyrings-funktionen
• Compliance-funktionen
• Aktuar-funktionen
• Intern Audit-funktionen

Risikostyringen er Carsten Niemanns ansvar.

- Vi er i gang med at opfylde de nye krav. Pensionskassen for Farmakonomer har dog altid haft godt styr på sin risiko, fordi vi primært investerer i simple produkter. Så jeg vil ikke kunne finde risici, som pensionskassen ikke har styr på. Men de nye formelle krav har et andet set up end tidligere og har andre krav til rapportering, siger Carsten Niemann.

Kravene handler blandt andet om hvordan de ansvarlige for hvert område skal rapportere:

- Det skal være sådan, at en bestyrelse ikke kan sige: Det vidste vi ikke… Man vil altid kunne gå tilbage til den ansvarlige og til de rapporter, som er afgivet, siger Carsten Niemann. Han skal levere kvartalsvise rapporter til Finanstilsynet, og en gang om året skal han desuden rapportere til direktionen om risikoen.

Carsten Niemann har allerede haft ansvaret for risikostyringen i pensionskassen i et år før de nye regler blev indført. Han er ekstern konsulent fra firmaet SB Aktuar.

Risiko og investeringer

Enkle investeringer er én af måderne at styre sin risiko på. Pensionskassen for Farmakonomer investerer helt simpelt og primært i obligationer og aktier igennem investeringsforeninger.

- En væsentlig risikofaktor er, at markedet hele tiden ændrer sig. På den baggrund har pensionskassen fastsat sin investeringspolitik. Den skal blandt andet opfylde, at pensionskassen kun må være i risiko for at blive insolvent – ude af stand til at klare sine forpligtelser – én ud af 200 gange. Det er det, vi kalder 200 års begivenheden, siger Carsten Niemann.

En af hans opgaver er derfor at beregne det såkaldte solvens-kapital-krav én gang om året, altså målet for, hvor stor egenkapitalen skal være for at undgå 200 års-hændelsen, og hvor meget pensionskassen ville tabe, hvis det teoretisk set sker.

- Min opgave er at sætte beløb på forskellige risici, og desuden at udforme en rapport om, hvordan pensionskassen kan styre disse risici. Det er primært risici omkring markedet, men også forsikringsrisici, blandt andet med beregninger på, hvad det koster, at medlemmerne lever længere. Desuden er der opperationelle risici, altså hvis noget går galt i forhold til menneskelige eller systemmæssige fejl, eller fejl i kontrakter, procedurer m.m., siger han.

Velstyret risiko

Investering og risiko hænger sammen.

- Der er to poler. Hvis vi kun så på risikoen, skulle vi investere det hele i lange obligationer til lav rente. Den anden pol er at opnå så højt et afkast som muligt. Hvis pensionskassen kunne tillade sig at spille lotteri, ville vi sætte alle pengene i aktier eller i nye sjove produkter, siger Carsten Niemann og tilføjer:

- Pensionskassen ønsker at udbetale så meget som muligt i pension, men samtidig have styr på sin risiko, så pensionskassen ikke bliver for sårbar. Derfor lægger man sig imellem de to poler, så vi opnår så høj en pension som muligt, men uden at spille lotteri. Det er en velstyret risiko, siger Carsten Niemann.

Han tilføjer, at risikoen også styres ved, at pensionerne ikke er ubetinget garanteret.

- Det ville kræve endnu mere sikre investeringer til en lavere rente og dermed lavere pensioner. Når pensionerne er betinget garanteret, betyder det, at man har lidt friere hænder til at investere, siger Carsten Niemann.

Offentlig tilgængelig risikostyring

I de nye formelle krav er der et proportionalitetsprincip, som betyder, at pensionskasser med enkle produkter som fx Pensionskassen for Farmakonomer ikke pålægges helt lige så stramme krav som pensionskasser med komplekse produkter. 

- Det enkle her i pensionskassen er, at hver person ikke selv kan bestemme, hvordan man vil investere sin opsparing. Det er også enkelt, at ordningen eksempelvis ikke indeholder en sygeforsikring, siger han.

Carsten Niemann har til opgave at hjælpe bestyrelsen til at kunne vurdere risici og træffe beslutninger vedrørende risici.

I starten af 2017 skal han for første gang udarbejde ”Rapport om solvens og finansiel situation”, som skal offentliggøres på hjemmesiden. Det er et lovkrav. Desuden skal Finanstilsynet have en udvidet rapport om 2016.

De fire nye funktioner

isikostyrings-funktionen skal sikre, at væsentlige risici identificeres, vurderes, overvåges, styres og rapporteres korrekt. Der skal udformes en risikostyringspolitik med definition af risikokategorier, beskrivelse af metoder og måling af risici. Funktionen varetages som nævnt af ekstern aktuar Carsten Niemann.

Compliance-funktionen (Compliance = handling eller proces til at opfylde krav og anbefalinger) skal overvåge, at den finansielle lovgivning overholdes og at nye, ændrede regler følges. Der skal udformes en compliancepolitik. Funktionen varetages af pensionskassens direktør Peter Bache Vognbjerg.

Aktuar-funktionen skal overvåge, at beregninger af de forsikringsmæssige hensættelser (penge til invalidepensioner og alderspensioner) er fyldestgørende og at data er komplette og nøjagtige. Funktionen varetages af ansvarshavende aktuar Steen Ragn.

Intern Audit-funktionen skal ses som et ekstra sæt øjne, der overvåger virksomheden - ud over dem, der i forvejen vurderer og kontrollerer virksomheden i selve forretningen og i de andre nøglefunktioner. Funktionen varetages af KPMG revisorerne.