Ordbog

| A | B | D | F | G | H | I | K | M | N | O | P | R | S | U | V

A

 • Person, som fører tilsyn med Pensionskassens daglige drift, foretager risikoanalyser og er ansvarlig overfor Finanstilsynet for overholdelse af det tekniske grundlag.
 • En Aldersforsikring er et engangsbeløb, der bliver udbetalt skattefrit. Aldersforsikringen udbetales altid, enten i forbindelse med alderspension, eller i tilfælde af invaliditet eller død før pensionsalderen. Aldersforsikringen kan kun udbetales én gang.
 • Arbejdsmarkedsbidraget udgør 8%, som Pensionskassen fratrækker dine arbejdsgiverindbetalte pensionsbidrag. Beløbet videresendes til SKAT. Indbetaler du private pensionsbidrag, fratrækkes der ikke arbejdsmarkedsbidrag, da indbetalingen sker med beskattede penge.

B

 • Begunstigede er en eller flere personer, som modtager en evt. udbetaling ved din død.
 • Ønsker du, at gruppelivsforsikringens dødsfaldsdækning skal tilfalde andre end nærmeste pårørende, skal du udfylde en begunstigelseserklæring, som du kan downloade fra Forenede Gruppeliv. Tilsvarende gælder, hvis du ønsker at ændre en eksisterende begunstigelse.
 • En målbar variabel, der benyttes som reference ved evaluering af et resultat eller en præstation.
 • Standser bidragsindbetalingen til Pensionskassen, har du i op til 12 måneder en uændret dækning, selvom der ikke længere bliver indbetalt pensionsbidrag. Du kan afkorte den bidragsfri dækning til 3 måneder, hvis du sender en anmodning til Pensionskassen, inden der er gået 3 måneder fra indbetalingens ophør.
 • Hvis dine efterladte modtager en dødsfaldssum, skal der eventuelt betales boafgift til staten. Boafgiften udgør en procentdel af værdien.
 • Bonus er Pensionskassens overskud. Bonus fordeles hvert år til medlemmerne efter bestemmelserne i bonusregulativet.
 • Gruppelivsforsikringen indeholder en børnesum, som udbetales, hvis du dør, inden du er 63 år. Børnesummen udgør 30.000 kr. for hvert barn under 24 år.

D

 • Depotrenten er rente, som tilskrives din pensionsopsparing hvert år. Depotrente består af grundlagsrente og bonusrente.

F

 • Finanstilsynet er en offentlig myndighed under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det fører tilsyn med finansielle virksomheder i Danmark, herunder Pensionskasser.
 • Forskudsopgørelse er en oversigt over de tal som SKAT anvender til skatteberegning for en borger i et bestemt år. SKAT laver forskudsopgørelser før begyndelsen af et nyt skatteår. Det er så ideen at borgeren går disse tal igennem. Hvis en borger er opmærksom på ændringer er det muligt at justere tallene på forskudsopgørelsen. Justeringen kan ske før skatteårets begyndelse og i løbet af skatteåret
 • Du har mulighed for at fortsætte med at indbetale på din pensionsordning, hvis du går ned i arbejdstid eller fratræder din stilling.
 • Du kan få tilkendt offentlig førtidspension, når din arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at du ikke er i stand til at forsørge dig selv.

G

 • Din pension fra Pensionskassen er opdelt i en garanteret andel og en ugaranteret andel. Den garanterede andel viser, hvor stor en del af ydelserne Pensionskassen garanterer. Garantien gælder for ét år ad gangen. Den ugaranterede andel af pensionen er et tillæg, som bestyrelsen fastsætter for et år af gangen. Din pensionsoversigt viser, hvad du kan forvente at få udbetalt i samlet pension, dvs. både den garanterede andel og den ugaranterede andel.
 • Grundlagsrenten er den rente, der indgår i beregningen af de garanterede pensioner. Grundlagsrenten er p.t. 1 %.
 • Gruppelivsforsikringen er tegnet gennem Forenede Gruppeliv og udbetales, hvis du inden 63 år får diagnosticeret en kritisk sygdom eller dør. Ved dødsfald udbetales et engangsbeløb på 500.000 kr. til den/de begunstigede og en børnesum på 30.000 kr. til hvert af dine børn under 24 år. Ved kritisk sygdom udbetales 100.000 kr. til dig selv.

H

 • En erklæring, som du selv udfylder om dine helbredsforhold i forbindelse med optagelse.
 • Oplysningerne består primært af en helbredserklæring samt eventuelt en helbredsattest, som udfyldes hos egen læge, journaludskrifter og spørgeskemaer. Pensionskassen betaler alle udgifter ved indhentning af yderligere helbredsoplysninger. Dine helbredsoplysninger vurderes af administrationen i Pensionskassen, som afgør, om du kan optages på normale vilkår.
 • Når den bidragsfri dækning udløber, vil din pension blive omregnet til en hvilende pension, medmindre du vælger selv at indbetale på din pensionsordning. Som hvilende medlem bevarer du dine pensionsrettigheder svarende til de faktiske indbetalte pensionsbidrag.

I

 • Invalidepension er en løbende pension, som udbetales, hvis din erhvervsevne varigt er nedsat med mindst 2/3 i ethvert erhverv. Udbetalingen er betinget af nogle alderskrav m.m.
 • Bevilges du invalidepension, og invaliditeten dermed er anset for at være varig, udbetales en invalidesum. Invalidesummen udbetales også, hvis vi vurderer, at din erhvervsevne er midlertidigt nedsat med 2/3 af længere varighed, og bidragsindbetalingen er ophørt.

K

 • Kan du af helbredsmæssige grunde ikke optages i Pensionskassen på normale vilkår, optages du med klausul. Det betyder, at hvis din lidelse fører til invaliditet og/eller dødsfald, vil du kun få de pensionsmæssige ydelser, som din pensionsopsparing i Pensionskassen berettiger til. Invaliditet eller dødsfald, der ikke skyldes den klausulerede lidelse, dækkes fuldt ud. Klausulen kan bortfalde, hvis der sker en bedring af dit helbred. Afgiver du ikke helbredsoplysninger, kan du kun få de pensionsmæssige ydelser, som din pensionsopsparing i Pensionskassen berettiger til.
 • En kollektiv ordning er en pensionsordning, hvor alle medlemmerne bidrager, men kun modtager fra kollektivet, når behovet opstår. Derved kan ydelserne blive større og prisen sænkes.

M

 • Er betegnelsen for vedtægter, pensionsregulativ, bonusregulativ og gruppelivsordning.
 • Din pensionsordning kan være sammensat af flere medlemskaber, hvor der gælder forskellige regler og rettigheder.
 • Bliver du på grund af længerevarende sygdom hel eller delvis uarbejdsdygtig uden dog at være berettiget til invalidepension, kan Pensionskassen efter ansøgning bevilge bidragsfritagelse for hel eller delvis betaling af pensionsbidragene.

N

 • Bruges i forbindelse med begunstigelse og er en betegnelse for, hvem din forsikring skal udbetales til. Ved nærmeste pårørende forstås din ægtefælle/registreret partner, samlever eller - hvis en sådan ikke efterlades – dine livsarvinger (børn, børnebørn osv.). Efterlades hverken ægtefælle/registreret partner eller livsarvinger, udbetales forsikringssummen til dine øvrige arvinger, således som det fremgår af testamente eller lov. Følgende betingelser skal være opfyldt før en samlever betragtes som nærmeste pårørende: hvis I på dødsfaldstidspunktet lever sammen på fælles bopæl og har/har haft barn sammen eller venter barn, eller I har boet sammen i et ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet.

O

 • En obligatorisk ordning er en ordning, hvor alle skal være med. Det medfører, at ordningen kan blive billigere, da den er nemmere at administrere, og alle bidrager til ydelserne uanset helbred, individuelle valg mv.
 • Omkostninger er betaling for Pensionskassens administration. Omkostningerne opkræves som en del af dine bidrag og indskud.
 • Skatteteknisk regel, som gør det muligt for dig at få fuldt fradrag for mindre private indbetalinger i indbetalingsåret.
 • Værdi af dine pensionsrettigheder, som ved optagelse eller udtræden kan overføres til eller fra Pensionskassen.

P

 • Dine og arbejdsgiverens samlede indbetalinger til pensionsordningen hver måned. Pensionsbidraget fastsættes normalt efter overenskomsterne på arbejdsmarkedet.
 • Pensionsopsparingen er værdien af din pensionsordning. Den danner sammen med dit pensionsbidrag udgangspunkt for størrelsen af din pension.
 • Personlige rettigheder kan ikke overdrages til andre eller pantsættes. Alle dine rettigheder i Pensionskassen er personlige.

R

 • Risikopræmie er prisen for, at du er omfattet af en risikoforsikring, dvs. de ydelser som udbetales ved død eller invaliditet. Risikopræmierne beregnes efter alder, dækningernes art og størrelse. De er en integreret del af pensionsordningen og fremgår derfor ikke særskilt nogen steder.
 • Risikostigning er en beregning af, hvor meget Pensionskassens tab stiger ved din eventuelle død eller invaliditet i forbindelse med en ændring. Risikostigning på mere end 25% forudsætter nye helbredsoplysninger.

S

 • Bruges i forbindelse med begunstigelse og er en betegnelse for, hvem din forsikring skal udbetales til. Ved nærmeste pårørende forstås din ægtefælle/registreret partner, samlever eller - hvis en sådan ikke efterlades – dine livsarvinger (børn, børnebørn osv.). Efterlades hverken ægtefælle/registreret partner eller livsarvinger, udbetales forsikringssummen til dine øvrige arvinger, således som det fremgår af testamente eller lov. Følgende betingelser skal være opfyldt før en samlever betragtes som nærmeste pårørende: hvis I på dødsfaldstidspunktet lever sammen på fælles bopæl og har/har haft barn sammen eller venter barn, eller I har boet sammen i et ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet.

U

 • Hvis din overenskomstmæssige ansættelse ophører, kan du under visse betingelser udtræde af Pensionskassen.
 • Beløb, der frigives ved udtræden af Pensionskassen.
 • Unisex er et beregningsprincip, hvor mænd og kvinder indgår på lige fod. Det betyder, at mænd og kvinder får samme ydelser for samme bidrag uanset, at kvinder i gennemsnit lever længere end mænd, bliver hyppigere invalide osv. Unisex er indført ved lov i alle arbejdsmarkedspensioner efter 1. juli 1999.

V

 • Gruppelivsforsikringen indeholder en dækning ved visse kritiske sygdomme. Får du diagnosticeret en kritisk sygdom inden 63 år, udbetales en sum på 100.000 kr. til dig selv.