Fakta om pensionsoversigten

Depot inkl. bonus
Er dine samlede indbetalinger inklusive renter og bonus, efter der er betalt arbejdsmarkedsbidrag, administration, forsikringspræmie og pensionsafkastskat.Depotet er sammen med dine fremtidige indbetalinger grundlaget for din pension. Vi har indregnet en årlig rente på 4,5% indtil det tidspunkt, du vil kunne gå på pension.Da vi kun kender dit aktuelle pensionsbidrag, betyder det, at hvis der sker ændringer i dit pensionsbidrag, så vil din pension ændres. Din pension vil også ændres, hvis vi ikke kan forrente dit depot med 4,5 %.

Grundlagsrente
Når vi som pensionskasse beregner, hvad vi kan garantere dig i udbetaling, så baserer vi denne beregning på en grundlagsrente. Grundlagsrenten er fastsat ud fra, hvad du som minimum kan forvente at opnå i afkast. Disse afkastforventninger varierer gennem tiderne og er fastsat af Finanstilsynet. Aktuelt er grundlagsrenten 0% siden den 1. januar 2016.

Garanteret andel
Du kan beregne din garanterede udbetaling ved at gange din procentsats fra ”garanteret andel pr. 1. januar 2017” på din pension. Du kan læse mere om pensionskassens garantier her.

Nutidskroner
Din pensions købekraft inklusiv prisstigninger.

Fremtidskroner
Din pension uden at der er taget højde for prisstigninger.

Invalidepension
Hvis du er under 60 år og varigt har mistet 2/3 af din erhvervsevne, er du berettiget til invalidepension, og er du omfattet af gruppeforsikringsordningen, udbetales der også en gruppeinvalidesum. Gruppeinvalidesummen udbetales også i de tilfælde, hvor erhvervsevnenedsættelsen på 2/3 skønnes at være af en vis varighed. Det er dog en betingelse i begge tilfælde, at du er fratrådt din pensionsgivende stilling. Medlemmer, som er optaget i pensionskassen før 1. januar 1997, kan søge invalidepension indtil 63 år.

Dødsfald
På pensionsoversigten kan du se hvilke beløb der kommer til udbetaling ved din død. Dine konkrete betingelser for udbetaling kan du læse her.

Visse kritiske sygdomme
Er du omfattet af gruppeforsikringsordningen, vil du få udbetalt 100.000 kr., hvis du får diagnosticeret en dækningsberettiget kritisk sygdom. Her er der en oversigt over hvilke diagnoser, som er forsikret.

Alderspension
Udbetalingen af alderspension er livsvarig og er vist i to forskellige aldre. Det er muligt at gå på pension fra dit 60. år, hvis du er optaget i pensionskassen før den 1. maj 2007. Er du optaget den 1. maj 2007 eller derefter, vil din pensionsalder være højere og fremgå af din pensionsoversigt. Det er en forudsætning for at kunne få alderspension fra pensionskassen, at du fratræder din pensionsgivende stilling.

Har du ikke har fået din skattefri sum udbetalt og/eller er du forsat omfattet af gruppeforsikringen,  vil dækningerne fremgå på din pensionsoversigt. Er du fyldt 63 år og har fået din skattefri sum udbetalt, modtager du ingen pensionsoversigt.

Skattefri sum/alderssum
Hvis du har mulighed for udbetaling af alderssum eller skattefri sum, vil det fremgå af din pensionsoversigt. Summen kan udbetales fra din tidligste pensionsalder (pt. 60 år), uanset om du er fratrådt din pensionsgivende stilling eller ej. Du kan også vælge at udskyde din skattefri sum og få den udbetalt på et senere tidspunkt, efter du er blevet pensioneret.

Alderssummen skal du dog have udbetalt senest på det tidspunkt, hvor du går på pension, men du kan vælge at veksle summen til en højere løbende pension.

SKAT
Alle udbetalinger er angivet før skat og afgift. Den skattefri sum og gruppesummerne er dog skatte- og afgiftsfri. Der skal betales boafgift af summer ved død, hvis modtageren ikke er afdødes ægtefælle. Pensionsordningen er oprettet som en pensionsordning med løbende udbetalinger og den skattefri sum som en kapitalforsikring uden fradrags- og bortseelsesret, jvnf. Pensionsbeskatningslovens afsnit 1, og gruppesummerne er omfattet af samme lovs afsnit II A.

Fakta om depotoversigten

Din depotoversigt viser dit depots udvikling fra den 1. januar 2016 til den 1. januar 2017.

Pensionsbidrag, reguleringer og indskud
Det er de indbetalinger, som pensionskassen har modtaget i 2016.

Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag)
Der skal betales arbejdsmarkedsbidrag til staten af de pensionsbidrag, som indtales af en arbejdsgiver. Arbejdsmarkedsbidraget bliver fratrukket indbetalingerne. I 2016 er arbejdsmarkedsbidraget 8%. Har du en privat aftale med pensionskassen, skal der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag.

Udbetaling
Er du gået på pension, vil dine samlede pensionsudbetalinger for 2016 fremgå her. 

Bidrag til bonusfordelingskonto
Det er lovpligtigt, at pensionskassen opbygger en sikkerhedskapital. Vi henlægger 5% af dine indbetalinger, så længe du er medlem i pensionskassen. Værdien af din andel af bonusfordelingskontoen er medregnet i din pensionsprognose.

Administration
Prisen for administrationen af din pensionsordning koster 20 kr. om måneden og 2,75% af dine indbetalinger i 2016.

Pris for forsikringsdækning
Den pris, du betaler for at være omfattet af forsikringsdækningen, afhænger af din alder samt dækningens art og størrelse. Præmien for gruppeforsikringen indgår ikke i dette beløb.

Betaling for ubetinget garanti
Den pris som medlemmer, der i 2006 valgte at bevare en ubetinget garanteret grundpension (som den var i 2006), betaler for garantien.

Rente
Dit depot blev forrentet med 5,3% før skat i 2016.

Præmie til gruppeforsikring
Præmien var 140 kr. pr. måned i 2016.

Bonustilskud
Præmien til din gruppelivsforsikring betales af bonus. Er bonus mindre end præmien, giver pensionskassen tilskud til betalingen.

Ordningens værdi (inkl. bonusfordelingskonto)
Udtræder du af pensionskassen i forbindelse med f.eks. jobskifte, kan du få overført din opsparing (ordningens værdi) til en anden tilsvarende pensionsordning. I særlige tilfælde kan værdien udbetales kontant, i så fald skal pensionskassen afregne 60% i afgift til SKAT. De nærmere regler fremgår af pensionsregulativet. Modtager du løbende pension eller har fået din skattefri sum/alderssum udbetalt, er det dog ikke muligt at overføre til en anden tilsvarende ordning.

Investeringsomkostninger
Prisen du betaler til f.eks. kapitalforvaltere, handels- og depotgebyrer samt administration af investeringsaktiverne.

Pensionsafkastskat
Der skal betales pensionsafkastskat til SKAT af den depotrente du får. I 2016 er pensionsafkastskatten 15,3%. Et eventuelt depot, der stammer fra før 1. januar 1983, er fritaget for skat. Er du bosat i udlandet og ikke skattepligtig til Danmark, kan du søge SKAT om fritagelse.

ÅOK og ÅOP
Er de omkostninger, som er forbundet med din pensionsordning. Det er individuelle tal, som afhænger af størrelsen på dine indbetalinger og din opsparing. ÅOK er dine årlige omkostninger i kroner og omfatter både direkte og indirekte omkostninger. ÅOP er dine årlige omkostninger i procent ved årets afslutning. Begge beregninger er inkl. risikotillæg i henhold til branchehenstillingen fra Forsikring & Pension.