Ophør af indbetaling

De løbende indbetalinger til din pensionsordning i Pensionskassen for Farmakonomer ophører i visse situationer. Det kan være i forbindelse med jobskifte, sygdom, barsel, anden orlov m.v. Betingelser og muligheder kan du læse mere om på denne side.

Du fratræder dit job

Når du fratræder dit pensionsgivende job, ophører indbetalingerne til din pensionsordning. Der vil typisk gå 2-3 måneder før vi har registreret, at du er fratrådt. Vi skriver herefter til dig om dine rettigheder. 

Bidragsfri dækning

Dine forsikringsdækninger fortsætter uændret i op til 12 måneder, selvom der ikke længere bliver indbetalt pensionsbidrag. Perioden kaldes den bidragsfri dækning. Du kan afkorte denne bidragsfri periode til 3 måneder, hvis du eksempelvis indtræder i en ny pensionsordning. Prisen for at beholde dine dækninger bliver trukket fra din opsparing.

Du kan evt. rette henvendelse til pensionskassen, hvis du har spørgsmål vedrørende din bidragsfri dækning.


Du kan fortsætte som hvilende medlem

Når den bidragsfrie periode udløber, vil din pension blive omregnet til en hvilende pension, medmindre du vælger selv at indbetale på din pensionsordning, eller har flyttet den til nyt selskab. 

Ved udløb af den bidragsfrie periode får du oplyst størrelsen på den hvilende pension, som er beregnet på grundlag af de indbetalte pensionsbidrag, samt renter og fratrukne risikopræmier. Hvis du kun har indbetalt få pensionsbidrag, kan din opsparing i den bidragsfrie periode være opbrugt, og dit medlemskab af pensionskassen ophører.

Hvis din opsparing i pensionsordningen er større end 200.000 kr. pr. 1. januar 2017, vil du som hvilende medlem fortsat være omfattet af gruppelivsforsikringen. 


Du overgår til anden pensionsordning

Skifter du arbejde og bliver omfattet af en ny pensionsordning, kan værdien af din gamle ordning overføres til den nye. Hvis du ønsker det, ophører dit medlemskab af Pensionskassen for Farmakonomer.

Vær opmærksom på, at der kan være forskel i grundlagsrente og de omkostninger, som det nye selskab vil opkræve ved en overførsel. Du er velkommen til at kontakte Pensionskassen for Farmakonomer, hvis du ønsker uddybning i denne forbindelse.

Det er en fordel for dig, at du overfører dine pensionsdeporter inden for 3 år.

Det er desuden en fordel for dig, at du samler dine ordninger et sted, så du kun skal betale for administration til ét selskab.


Hvis du vælger at fortsætte hos os

Der kan være fordele ved at fortsætte i Pensionskassen for Farmakonomer selvom du får job i en anden branche:

Læs mere under indbetaling til ordningen 


Orlov uden løn giver ingen indbetaling

Når du får bevilliget orlov uden løn fra jobbet betyder det, at der ikke bliver indbetalt pensionsbidrag i orlovsperioden. Du bevarer dog som hovedregel dine dækninger i ordningen i 12 måneder (bidragsfri dækning), efter indbetalingerne er stoppet. 

Hvis der stadig ikke bliver indbetalt til ordningen efter 12 måneder, bliver dine dækninger beregnet på grundlag af de indbetalte pensionsbidrag, renter samt fratrukne risikopræmier. 

Har du kun indbetalt til pensionsordningen i kortere tid, kan din pensionsopsparing i den bidragsfrie periode være opbrugt, og dit medlemskab af Pensionskassen for Farmakonomer ophører. Pensionskassen kan dog efter ansøgning beslutte at forlænge din bidragsfri dækning ud over de 12 måneder.

Hvis dine indbetalinger genoptages efter mere end 12 måneder - eller mere end  3 måneder hvis du har valgt afkortet bidragsfri periode - skal du afgive nye helbredsoplysninger. 


Fritagelse for indbetaling under sygdom

Medlemmer af Pensionskassen for Farmakonomer kan søge om midlertidig fritagelse for indbetaling til pensionsordningen, hvis de er sygemeldt igennem længere tid og er fratrådt på grund af sygdom. Når der bevilges midlertidig fritagelse, beholder medlemmet sine rettigheder i pensionsordningen.

Du kan søge om bidragsfritagelsen ved af udfylde en blanket og sende det til Pensionskassen for Farmakonomer. Hent blanket om fritagelse for indbetaling her.


Du kan få udbetalt din opsparing i visse situationer

Disse 4 betingelser er opfyldt, for at du kan få udbetalt din opsparing: 

  • Det er mere end 12 måneder siden sidste overenskomstmæssige pensionsindbetaling.
  • Du er ansat i nyt job, hvor der ikke er mulighed for nu eller senere at blive omfattet af en pensionsordning.
  • Du er ikke berettiget til alders- eller invalidepension.
  • Opsparingen (udtrædelsesgodtgørelsen) overstiger ikke en nærmere fastsat grænse, som er omtalt i Pensions- og bonusregulativet § 20. stk. 1 nr.4.

Ved emigration kan udtrædelsesgodtgørelsen udbetales, selvom ovenstående betingelser ikke er opfyldt. Flytning til Færøerne og Grønland anses dog ikke som emigration.

Ønsker du et tilbud på udtrædelsesgodtgørelse, skal du henvende dig til Pensionskassen for Farmakonomer. 

Der bliver fratrukket 60 pct. afgift til staten, og Pensionskassen for Farmakonomer har efterfølgende ikke flere forpligtelser over for dig.

Se nærmere regler i Pensions- og Bonusregulativet